Fritvalgsordninger

Informationsbrev om de genindførte fritvalgsordninger
Reglerne for fritvalg for børn og unge samt omsorgstandplejepatienter er blevet ændret pr. 1. januar 2018 jf.: Bekendtgørelse om tandpleje Nr. 1658 af 22. december 2017

Børne- og ungetandpleje
Det betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Tønder Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Tønder kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten (Børne- og ungdomsoverenskomsten).

Tilskuddet på 65 % er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen skriftligt om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge. I Tønder Kommune er det muligt at skifte mellem privat praksis og den kommunale tandpleje hver 12. måned. Dvs. der kan foretages nyt behandlervalg efter 1 år.

I Tønder Kommune er det besluttet, at færdiggørelse af konkrete påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor behandlingen er påbegyndt.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsatte takster/honorarer i BUT-overenskomsten, må først iværksættes, når Tønder kommunale tandpleje har godkendt fremsendt skriftligt behandlingstilbud på dette. Dette fremsendes til kommunens overtandlæge på mail.
Patienter kan indkaldes i den kommunale tandpleje, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere, om en ansøgt behandling kan bevilges.

Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Omsorgstandpleje
Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Satserne for egenbetaling er de samme (520 kr. årligt i 2018). Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud, der omfatter:
1. Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.
2. Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Kan efter individuel vurdering være nødvendigt at foretage i hjemmet.
3. Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

Borgeren skal kontakte kommunens overtandlæge, hvis han/hun ønsker at overgå til privat behandling. Alle forslag til behandling af omsorgstandplejepatienter på over 3000 kr. og derover skal først godkendes af kommunens overtandlæge.

Med venlig hilsen

Christina Schulze
Overtandlæge
Tønder Kommunale Tandpleje
Tønder Kommune
Tlf: 74928903
Mail: chrsch@toender.dk