Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgs- og specialtandpleje

 

Information om Specialtandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen og voksentandplejen. Ydelsen leveres af Region Syddanmark og Den Specialiserede Omsorgstandpleje i Tønder Kommune. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen.

Information om Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til dig, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindret i, eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er et tilbud til dig, der bor på plejehjem eller i eget hjem eller ældrebolig med så mange hjælpeforanstaltninger, at du reelt kan sammenlignes med en plejehjemsbeboer. Hvis du har varigt funktionstab, kan du også komme med i ordningen. Du kan ikke komme med i ordningen, hvis du kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men af sociale eller andre grunde har valgt tandplejetilbuddet fra.

Formålet med omsorgstandplejen:

 • at sikre så god tyggefunktion som muligt
 • at holde borgeren smertefri
 • at give den enkelte mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.

Behandlinger

 • Omsorgstandplejen er forebyggende og vedligeholdende
 • Fordelene for borgeren ved behandlingen skal klart overstige ulemperne
 • Efter behov: behandling af henholdende eller af palliativ karakter
 • Behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
 • Opsøgende og regelmæssige undersøgelser
 • De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er: tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Nødbehandling

Hvis en borger, der er visiteret til omsorgstandplejen, får brug for nødbehandling uden for den kommunale tandplejes almindelige åbningstid, kan man kontakte Region Syddanmark. Regionen kan benyttes i det omfang borgeren kan transporteres til Esbjerg. Du kan ringe til Region Syddanmark, tandlægevagten og bestille tid lørdage, søndage og helligdage fra kl. 9 - 12 på tlf. 64 41 45 51. Du kan se mere om Region Syddanmark på deres hjemmeside

Akut nødbehandlingsbehov uden for Regions Syddanmarks åbningstid
Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes Det er frivilligt, om du vil søge om, at blive visiteret til ordningen. Hvis du er visiteret til omsorgstandplejen, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Den væsentligste lovgivning om omsorgstandpleje:

Sundhedsloven’ (LBK nr. 1202 af 14. november 2014)

’Tandplejebekendtgørelsen’ (BEK 179 af 28. februar 2012)

Sundhedsstyrelsens vejledning om ‘Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.’ (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)

Hvis du er med i ordningen, og din situation ændrer sig, kan du blive visiteret ud af omsorgstandplejen. I andre tilfælde kan du, selvom du synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Du kan som borger klage til Patientombuddet over kommunens afgørelse med hensyn til:

 • om du er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
 • egenbetalingen
 • omfanget af omsorgstandpleje

Pris og egenbetaling

Der er en årlig brugerbetaling på 490 kr. i 2016. Beløbet reguleres hvert år i januar måned. Beløbet opkræves månedsvis med 41 kr. efter den første undersøgelse. Betaling bør tilmeldes PBS. Der er ikke økonomisk tilskud til transport, hvis der er behov herfor. Omkostningerne til dette ligger hos borgeren.

Sådan kommer du ud af ordningen

Det er frivilligt at være med i omsorgstandplejeordningen, og du kan altid melde dig ud. Hvis du ønsker at melde dig ud af ordningen, skal du kontakte Tønder kommunale tandpleje tlf. 74 78 25 20 eller tandplejen@toender.dk

Tandplejen skal jo lægges sammen i Bredebro fra 2018. Vi har lavet et lille dokument, hvor vi har samlet et par spørgsmål, som vi tænkte der kunne være meget relevante. Hvis du har andre ting du er i tvivl om er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

/sites/tandplejen.toender.dk/files/Q%20og%20A%20omsorgstandpleje%20.pdf